Disclaimer & Privacyverklaring


Disclaimer
Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Echter kunnen aan de website, teksten, beelden, impressies e.d. geen rechten worden ontleend.

Privacyverklaring
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met onze voorwaarden.

Algemeen
De website hanzekwartierzwolle.nl wordt beheerd door de initiatiefnemers, mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de initiatiefnemers.

Informatie
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De initiatiefnemers nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staan zij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen. Berichten die u - in welke vorm dan ook - elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Wij adviseren u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Gekoppelde sites
Op deze website wordt verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat de initiatiefnemers door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan een van de initiatiefnemers. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
De initiatiefnemers behouden, dan wel hebben aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor nietcommerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid
In geen geval is een van de initiatiefnemers, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites.

Privacy / Uw gegevens
Als bezoeker van deze website kunnen wij uw gegevens gebruiken om u desgevraagd van informatie of nieuwsbrieven te voorzien. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, ook hen zullen wij wijzen op een rechtmatig en beperkt gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verspreiden en deze verwijderen nadat u ons daarom verzoekt.